تحلیل سود

حاشیه سود

تحلیل سود حاشیه سود از فرمول سود پس از کسر مالیات / فروش خالص بدست می‌آیدیا به‌عبارت دیگر، شرکت به ازای هر فروش به اندازه ... ادامه مطلب
اهرم مالی

اهرم مالی

اهرم مالی هنگام خرید دارایی، سه گزینه برای تأمین مالی در دسترس شرکت است استفاده از حقوق صاحبان سهام بدهی و اجاره ها ... ادامه مطلب