تحلیل سکه

تحلیل سکه

تحلیل سکه طبق روال گذشته چارت سکه صعودی بوده در زماان های ماهانه کانال بالا رفتن است که از سال 1386 همچنان در حالت رشد قراردارد. ... ادامه مطلب