تحلیل سکه

تحلیل سکه


طبق روال گذشته چارت سکه صعودی بوده

تحلیل سکه

در زماان های ماهانه کانال بالا رفتن است که از سال 1386 همچنان در حالت رشد قراردارد.

با اخبار برجام امکان ریزش مقطعی نیز وجود دارد ولی اگر در بلند مدت پیش بینی داشته باشیم روند صعودی سکه ادامه دار خواهد بود .

بر اساس روند کانال تا قیمت چهل دو میلیون تومان پیش بینی میشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید