دولت در حال تشکیل ساز و کار متناسبی است .

که تعرفه خودرو‌های وارداتی با میزان تولید داخل تعیین شود.

تعرفه خودرو‌های وارداتی با ۲۰ درصد داخلی سازی ، ۳۲ درصد خواهد بود.

اگر داخلی سازی به ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تعرفه واردات هم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

البته قیمت گذاری براساس نظر سازمان حمایت صورت می‌گیرد اما آیین نامه‌ای در دست تنظیم است .

تا معیار قیمت گذاری باشد که طبق آن رقابتی بودن محصولات سنجیده شود.

طبق آیین نامه برای این محصولات رتبه رقابتی بودن اختصاص دارد .

براساس سنجش قیمت محصول با قیمت محصول رقابتی در جهان خواهد بود.

بخشی از علت گرانی خودرو‌های مونتاژ ناشی از تعرفه قیمتی و بخشی از نیز به دلیل تولید پایین و غیراقتصادی است.

به همین دلیل باید در برنامه های مشترک در داخل ساخت انجام داده تا تعداد تولید به میزان اقتصادی برسد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید