درآمد ۱۵.۴ هزار میلیارد تومانی

شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ۴.۷ هزار میلیارد تومانی، گزارش عملکرد مرداد و ۵ ماه سال مالی جاری را ارائه کرد.

“همراه” در دوره مرداد از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری

استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه (اتصال متقابل )

فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر بالغ بر ۳.۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

بیشترین درآمد کسب شده طی دوره مرداد از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان ۱.۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۳ درصد درآمد)

کارکرد مشترکین خطوط دائمی بالغ بر ۱.۴ میلیارد تومان (معادل ۴۱ درصد درآمد) بود.

این شرکت بورسی در عملکرد پنج ماهه بالغ بر ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد .

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۶ درصدی روبرو شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید