کشف قیمت

کشف قیمت


بعد از تفاهم عرضه کننده

تقاضا کننده در یک قیمت خاص اتفاق می افتد ولی قیمت واقعی همان ارزشی است

که سهم یا کالا باید داشته باشد. یکی ازمواردی که این موضوع اتفاق می افتد

در زمان بازگشایی سهم از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان است

که سهم برای این موضوع در حال مجاز-محفوظ قرار می گیرد و تقاضا کننده و عرضه کننده شروع به رقابت می کنند

کشف قیمت
کشف قیمت

تا در یک قیمت مشخص به معامله آن ها مچ شود معاملات در آن قیمت به اصطلاح مچ می شوند و خرید و فروش ها در آن قیمت انجام می شود.

اگر عرضه کننده و تقاضا کننده در هیچ قیمتی به تفاهم نرسند. ناظر سهم را می بندد و فرایند این موضوع را به روز بعد موکول میکند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید